Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

生活

Dining & yoga

第43樂季開幕 經典金曲繞梁三日

由香港中樂團舉辦的第43樂季開幕音樂會,是新樂季的第一炮,將於今年9月27日(星期五)在香港文化中心音樂廳上演名爲「金曲經典 都會交響」的音樂會。樂團獲邀11月於「香港節2019 ─藝匯上海」作開幕演出,特別於樂季開幕音樂會為香港觀眾預先呈獻當中精選作品。選曲涵蓋古曲、經典影視金曲與當代新作。…

洗衣珠

話說, 去清邁期間, 我join 了單車團 去交外踩單車 經過好多民居, 佢哋在晾衫 飄出好芬芳的洗衣粉味 我好like其實, 好多朋友, 都同我介紹過 泰國的洗衣粉和柔順劑好掂 反正玩完啲衫好大汗味 就買了朋友介紹的洗衣珠試吓 我冇買柔順劑呀, 因我每天一定有運動衫洗, 係唔用得柔順劑的呢隻downy 真係好不得了 用小小, 已好香, 乜汗味都冇晒 我都買多咗兩枝會香港.嗱....睇我blog,…