Take a fresh look at your lifestyle.

食物抵死俗語 – 油器及甜品篇

0 156

 年 晚 煎 堆   Year Late Pan-fried Pile

【 解 釋 】 : 人 有 我 有
【 出 處 】 : 新 年 家 家 戶 戶 都 會 炸 煎 堆 , 寓 意 掃 走 一 年 霉 氣 。 勸 人 搵 老 婆 唔 好 挑 剔 , 會搞 笑 咁 講 : 「 娶 老 婆 , 年 晚 煎 堆 !」 但 求 人 有 我 有 。
【 例 子 】 : 唔 多 鍾 意 我 女 友 , 年 晚 煎 堆 架 咋。

 

老 油 條   Old Oil Stick

【 解 釋 】 : 軟 腍 腍 無 火 氣
【 出 處 】 : 油 炸 鬼 放 得 耐 會 變 濕 變 軟 , 嘲 笑 人 唔 識 反 抗 , 寸 佢 唔 嬲 打 佢 唔 避 , 令 人 無從 對 付 吹 佢 唔 脹 。
【 例 子 】 : 公 司 老油 條 , 做 又 三 十 六 , 唔 做 又 三 十 六 架 啦

蛋  饊  Egg Loose

解 釋 】 : 不 中 用 既 廢柴
【 出 處 】 : 蛋 饊 炸到 脆 卜 卜 , 入 口 香 噴 噴 , 但 一 咬 即 碎 , 碎 完 仲 會 散 開 三 兩 件 , 毫 不 硬 淨 , 以 此 揶 揄 無 鬼 用 既 廢柴 。
【 例 子 】 : 你 件 蛋 饊 食 既 唔 做 嘢,做 嘢 打 爛 嘢。

 

女 人 湯 圓   Woman Soup Ball

【  解 釋 】 : 特 別 討 女 人 歡 心 男人
【 出 處 】 : 湯 圓 搓 得 圓 得扁 , 比 喻 男 人 老 狗 對 女 人 百 般 遷 就 , 形 容 男 人 異 性 緣 好 。
【 例 子 】 : 條 仔 扮 晒 斯 文 , 正 一 女 人 湯 圓 。

資料來源: 蘋果日報

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.